fredag, april 10, 2015

Hunden - Pufosu - som följde med Asterix/ Also in EnglishTranslations:
Jag tog mig en paus mitt i bloggandet för att plocka ned torr tvätt. En ny mindre tvätt är nu istället upphängt på tork.
 Jag har fixat en påse frysen stuvad spenat som för min del inte är stuvad. 
Jag hade ingen mjölk, så det blev det sista utav grädden i detta, dinkelmjöl och klick olivolja, milda och kockens val milda. Denna är redan klar fast i ugnen finns pommes frites och fiskpinnar. Det blir lättlagat idag.:::::::::::::::::::::::::
PUFOSU:


Slutligen fick jag det glädjande beskedet idag utav hunden Pufosu's matte/ägare:

Hunden Pufosu har varit hos veterinären. Hunden Pufosu's matte, liksom jag har varit utmattade efter all omställlning både inomhus och utav promenaderna bla främst av, samtidigt vill vi ha våra privatliv men ändå någon gång ha en liten hundträff.

Matte till hunden Pufosu bestämmer när vi skall ha nästa hundträff. Detta kommer att ta tid pågrund av nedan information.

  1. För bägge hundarna Asterix & Pufosu var det kärlek vid första ögonkastet, som inte går att beskriva med ord, men det satt i hjärtat hos oss båda fast med olika livsexsistenser.
  2. Jag som måste få Asterix att bli accepterad & bli en i flocken med rough collie Nellie & Ciobănesc românesc carpatin  Titti. De alla tre jyckarna är på något sätt och vis vall/Herdehundar, så också hunden Pufosu.
  3. Hunden Pufosu som måste lära känna innekatterna Daisy och Tindra, som redan har hunvanan. Daisy är blyg & självständig, medans Tindra är framfusig, självsäker och nyfiken. Hunden Pufosu blev vän med Tindra direkt, såpass att när hunden Pufosu skulle gå ut på sin första promenad slank sig snabbt Tindra efter och följde med försiktigt en bit efter för att sedan smyga sig in i hemmet med Pufosu efter promenaden. Hunden Pufuso måste vissa dagar vara ensam med katterna Daisy och Tindra, då matte går på rehab med vattengympa och värmebehandling. Detta skall så småningom bli bättre då matte fått in rutinerna med hunden Pufosu och denna rehaben är roligare.
  4. Att hunden Pufosu's matte misstänkte "rävskabb" och jag Hot spot. 
  5. Att någon dag senare under påskhelgen upptäckte hunden Pufosu's matte en kula/svullnad nära analöppnigen.


Direkt efter påsken blev det stressigt för hunden Pufosu's matte, som hade en tid på vattengympan. Detta tog en hel dag av ansträngning att åka dit och sedan hem.

Dagen efter denna utmattande dag gick matte med hunden Pufosu för att uppsöka en veterinär. Matte var sedan väldigt trött och snurrig i huvudet på kvällen efter att ha hämtat ut recepten.
Matte tänkte aldrig på vad veterinären gett för exakt diagnos, då matte var väldigt orolig för kulan var en tumör. 
Detta spökade hos matte mer än något annat - var denna godartad?


Idag var hunden Pufosu's matte på besök hos veterinären och fick ännu mera klarigheter kring diagnos och behandling.

Hos hunden Pufosu handlade hudåkomman om två stycken insjuknanden; hot-spot och rävskabb, därför kommer behandlingen bli ännu mera komplicerad för hunden Pufosu, då även katterna Daisy & Tindra får mediciner, då de skall vistas med hunden Pufosu under hela hans behandling.

En rävskabbsmitta pågår under tre veckor innan denna upptäcks.

Rävskabbsmittan kan sitta på rådjur liksom på människor. Dessa försvinner dock automatiskt efter ca 1 månad.

Bla får hunden pufosu en medicin som heter Stronghold (selamectin) varannan vecka vid 3 tillfällen, som mot utvärtes ektoparasiter, som inom veterinärskåren kallas "spot-on".

När denna behandling är klar, då skall hunden Pufosu ta bort den godartade tumörkulan.

Till sist när den godartade tumörkulan är borta skall hunden Pufosu genomgå en tandbehandling i hela käften.

Först därefter är hunden Pufosu färdig och redo för hundträff och bilder. Innan dess kommer det inte bli några bilder på hunden Pufosu.

 
Bilderna från påskafton får de många som är nyfikna på hunden Pufosu hålla sig till godo med tills hunden Pufosu genomgått sin behandling.Hunden Pufosu bestämmer när vi har nästa hundträff & då blir det bilder. Plats? Vi har flera att välja bland. Detta tar vi då.


HUNDEN PUFOSU och matte har varit här:

EVIDENSIA - Göteborg
ALSO IN ENGLISH:


I got the good news finally from the dog Pufosi owner:

The dog Pufosi has been to the vet. The dog Pufosi's owner, as I have been exhausted after all process both indoors and out walks, but first of all with primarily, at the same time, we want our privacy but still some time to have a little dog meet.

Owner to the dog Pufosu decide when we should have next dog meet. This will take time Unfortunately, because of the below information.
For both the me and the owner to dogs Asterix & Pufosu it was love at first sight, that can not be described with words, but it sat in the hearts of both of us but with different lifes.
Asterix have to be accepted and become one in the pack with rough collie Nellie & Carpathian Shepherd Dog Titti. They all three dogs is Shepherd Dogs, so also the dog number 4 - Pufosu.
The dog Pufosu who must get to know the cats Daisy and Tindra, which has already dog habit. Daisy is shy and independent, while Tindra is cheeky, confident and curious. The dog Pufosu became friends with Tindra directly, so much that when the dog Pufosu would go out on his first walk slim fast Tindra after and followed carefully a bit after then sneak into the home with Pufosu after the walk.

The dog Pufuso need some days to be alone with the cats Daisy and Tindra, then the owner goes into rehab with water aerobics and heat treatment. This will eventually get better when owner got into the routines with the dog Pufosu and this rehab is more fun.
That dog Pufosu's owner suspected "scabies" and I hot spot.
That some day later, during the Easter weekend discovered the dog Pufosu's owner a bullet / swelling near anus.
Right after Easter, it was stressful for the dog Pufosu's owner, who had a time of water aerobics. This took a whole day of effort to go there and then home.
The day after this exhausting day went owner with the dog Pufosu to consult a veterinarian. Owner was then very tired and dizzy in the evening after having picked out the recipes.
Owner never thought about what the vet has given the exact diagnosis when mum was very worried about the bullet was a tumor.
This haunted at owner more than anything else - was this benign?
Today was the dog Pufosu's owner on visits to the vet and got even more klarigheter about diagnosis and treatment.
In the dog Pufosu traded skin condition on two episodes; hot-spot and sarcoptic mange, therefore, the treatment will be even more complicated for the dog Pufosu, then even the cats Daisy & Tindra receives medical treatment, then they should stay with the dog Pufosu throughout his treatment.
A scab lasts three weeks before its discovery.
Scab can sit on deer as well as in humans. These will disappear automatically after about 1 month.
The dog pufosu gets a medication called Stronghold (selamectin), bi-weekly on 3 occasions, as against external ectoparasites, as in the veterinary profession called "spot-on".
When this treatment is finished, then the dog should Pufosu remove the benign tumor bullet.
Finally, when the benign tumor is gone, the dog Pufosu undergo dental treatment across the jaw.

Only then is the dog Pufosu finished and ready for dog meet and images. Before that there will not be any pictures of the dog Pufosu.
The pictures from Easter Saturday, the many who are curious about the dog Pufosu stick to put up with until the dog Pufosu completed their treatment.
The dog Pufosu owner decides when we next dog meet & then there will be pictures. Location? We have several to choose from. This takes us back then.
Asterix igen / mycket bilder med liten text då man har det hektiskt:

Jag vill ha koll på håret där bak för det har en tendens att växa ojämnt längst ned och då viker det sig konstigt, men det var jämnt håret där bak.
Nellie tröttnade snabbt och ville in igen och Asterix valde att vänta tills jag går in igen. Det räcker gott och väl.


TORSDAGENS: /falugryta med färskpotatis/pressgurka och cosmopolitan/CitronVatten/

Akvariet några dagar efter rengöringen med 3st nya gräsväxter. 
De är tydligen samma sort som gräset innan. 
Från att ha varit för mycket växtlighet, så har det rensats och dessutom några som förtvinat. 
Annars kan man ta skott och få upp nya, men inte denna gång.


Onsdagnatten något sådant... Asterix gillar att ligga runt min PC stol. Endast när deras nattakäk då delar på en blodpudding som Asterix väljer att ha en vila i hobbyrummet.
Äntligen nöjd med armbanden - örnklo och militär. Jag har väldigt svårt för att ha armband för det kliar i hela kroppen, men de sitter som gjutna efter huden och skitfräcka var de också... Städat? Nej, vilat och tagit det lilla lugna... försökt iallafall.


HEJ SÅ LÄNGE,


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥